SUITSME — це компанія моди та стилю життя в екосистемі Genesis. Ми розробляємо інтерактивну платформу, яка об’єднує ігри та моду в одному додатку. Ми дбаємо про наших користувачів і робимо все можливе, щоб створити фантастичний досвід для всіх, хто взаємодіє з SUITSME.

У квітні наш продукт досяг 1 мільйона встановлень і продовжує зростати.

У нас дуже амбітні плани і ми шукаємо менеджера ASO/ASA, який приєднатися до нашої команди. Як експерт ви матимете свободу дій і суттєво вплинете на продукт.

Що Ви будете робити:

- Тижневі звіти про виконану роботу;

- Створювати та надсилати запити на показ (заздалегідь збирати інформацію про майбутні оновлення, керувати створенням графічного контенту для презентації та відео для магазину, створювати презентації, оформляти їх та чітко описувати особливості оновлення).

- Брати участь у зустрічах з творчою командою та розробляти гіпотези для творчих тестів у App Store (іконки, екрани,відео) тощо.;

- Створювати план тестів, структурувати тексти і створювати базу знань про концепції для творчості в App Store;

- Збільшувати органічні завантаження та оптимізувати коефіцієнт конверсії для різних платформ (AppStore, Play Store, Amazon тощо) за допомогою методів ASO;

- Розвивати пошукову видимість за допомогою оптимізації ключових слів;

- Розробляти та тестувати метадані та творчі концепції (як текстові, так і візуальні), щоб підвищити конверсію та видимість;

- Ознайомлення дизайнерів та перекладачів із графічними та текстовими ресурсами, а також творчими експериментами;

Вимоги:

- Rреативність та відчуття стилю, вміння писати короткі продаючі тексти, організованість;

- Сильні аналітичні навички та здатність приймати рішення на основі даних;

- Вміння та бажання працювати в команді;

- Самомотивація та самостійний початок: підтверджений досвід у особистих ініціативах;

- Запуск маркетингових кампаній на нових ринках або продуктах буде плюсом;

- Принаймні 1+ рік досвіду роботи на посаді менеджера ASO або аналогічної ролі;

- Пристрасть до навчання та пошуку нових маркетингових тактик;

- Сильна письмова англійська B2+;

Що ми пропонуємо:
- Віддалена робота;
- Гнучкий графік роботи;
- 20 днів оплачуваної відпустки;
- Оплачувані листки непрацездатності;
- Медичне страхування;
- Корпоративні заходи.

SUITSME is a fashion & lifestyle company inside the Genesis ecosystem. We are developing an interactive platform that unites gaming and fashion in one app. We care about our users and are doing our best to create a fantastic experience for everyone who interacts with SUITSME.

In April our product reached 1 million installs and continues to grow.

We have very ambitious plans and are looking for an ASO/ASA manager to join our team. As an expert, you will have freedom of action and will significantly influence the product.

What will you do:

 • Weekly reports about the work you have done - what’s going on in the Stores, explanations of why are we getting higher or lower positions
 • Take part in the meetings with Creative Team and develop hypotheses for the creative tests in the App Stores (Icons, Screens, Store Video), etc.
 • Create a plan of tests, provide weekly test results, structure them and build a knowledge base about concepts for creatives in the App Store
 • Increase organic downloads and optimize conversion rate for the various platforms (AppStore, Play Store, Amazon, etc.) using methods of ASO;
 • Develop search visibility through keyword optimization;
 • Develop and test metadata and creative concepts (both textual and visual) in order to increase conversion and visibility;
 • Brief designers and translators on graphic and text assets as well as creative experiments;
 • Create and send requests for featuring (collect information about future updates in advance, lead the creation of graphic content for the presentation and video for the store, create presentations, design it, and clearly describe the features of the update).

Requirements:

 • At least 1+ year of experience in the position of ASO Manager or similar role;
 • Passion for learning and searching for new marketing tactics;
 • Strong written English B2+ ;
 • Strong analytical skills and ability to make data-driven decisions;
 • Ability and willingness to work in a team;
 • Self-motivating and self-starting: proven track record in personal initiatives;
 • Creativity and sense of style, the ability to write short selling texts, organization;
 • Launching marketing campaigns on new markets or products will be plus;

What we offer:

 • Remote work;
 • Flexible working hours;
 • 20 days of paid vacation;
 • Paid sick leaves;
 • Medical insurance;
 • Corporate events.